ბუღალტრული აღრიცხვასაშემფასებლო მომსახურებამენეჯმენტის აუდიტი

ბუღალტრული აღრიცხვა

ინდმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიათა ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება; ინმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება აუთსორსინგის ფორმით; საჯარო დაწესებულებების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება; ინმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების გასული წლების ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენა; ინმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების, საჯარო დაწესებულებების მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის მომსახურება; ბიზნესკომპანიების, საჯარო დაწესებულებების ფინანსური ანგარიშგების (ბალანსის,ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშის და მოგება-ზარალის ანგარიშის) შედგენა;

Learn More

საშემფასებლო მომსახურება

უძრავი ქონების, მათ შორის სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეფასება; მოძრავი ქონების( მათ შორის ავტომანქანებისა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა ) შეფასება (ყიდვა-გაყიდვისას;ავტომობილის გირაოში ჩადების წინ;იჯარით (ლიზინგით) გადასაცემად;ქონებრივი დავის შემთხვევებში;ბიზნეს გეგმის შედგენისას;კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით;დაზღვევის მიზნით;აუქციონის სასტარტო ფასის დასადგენად;ძირითადი ფონდების გადაფასებისას;ზარალის შეფასების დროს); ბიზნესის შეფასება (ყიდვა-გაყიდვისას; მართვაში გადაცემამდე ;ქონებრივი დავის შემთხვევებში;ბიზნეს გეგმის შედგენისას;კომპანიის ბალანსზე აყვანის/ჩამოწერის მიზნით;დაზღვევის მიზნით;აუქციონის სასტარტო ფასის დასადგენად;ინვესტორის დაინტერესებისას;ზარალის შეფასების დროს და სხვ); წილის შეფასება(ყიდვა-გაყიდვისას;ქონებრივი დავის შემთხვევებშ;;დაზღვევის მიზნით; აუქციონის სასტარტო ფასის დასადგენად;ზარალის შეფასების დროს და სხვ.); ზარალის შეფასება; ინვესტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის შეფასება; ინტელექტუალური საკუთრების შეფასება; კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობათა შეფასება

Learn More

მენეჯმენტის აუდიტი

ბიზნესკომპანიების მენეჯმენტის აუდიტი; საჯარო დაწესებულებების მენეჯმენტის აუდიტი; არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯმენტის აუდიტი; ბიზნესპროექტების მენეჯმენტისა და პროექტის ეფექტიანობის აუდიტი.

Learn More