„წარმატება უშეცდომობას არ მოითხოვს, მაგრამ ითხოვს არ დაუშვათ ერთი და იგივე შეცდომა ორჯერ“(ჯორჯ ბერნარდ შოუ)


აუდიტორული კომპანია პრიმა აუდიტს (მურად ნარსიასა  და სხვა პროფესიონალებისაგან შემდგარ  მის გუნდს) აქვს შესაძლებლობა კომფორტულად და კვალიფიციურად, ერთი ოფისიდანმოგაწოდოთ კომპანიის უფლებამოსილებაში შემავალი მაღალი კვალიფიკაციის მომსახურება შემდეგი სახეებში :

  1. ქონების (მიწის ნაკვეთი, შენობა-ნაგებობები, დაზგა -დანადგარები, სატრანსპორტო საშუალებები, ბინა, წილი, ბიზნესის შეფასება) შეფასება პროფესიონალი სერთიფიცირებული შემფასებლების მიერ;

  2. ბიზნესის საგადასახადო აუდიტი ( საკუთარი ინიციატივით) და საკონსულტაციო მომსახურება საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების საკითხებზე;

  3. ბიზნესკომპანიის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი(აუდიტორული შემოწმება)

  4. დავების პროფესიული მომსახურება იმ  შემთხვევაში , თუ თქვენ ედავებით ან გედავებათ პარტნიორი, საგადასახადო ორგანო, სხვა სახელმწიფო ორგანო და სხვ.;

  5. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გსურთ გაარკვიოთ თქვენი ბიზნესის მენეჯმენტის (მენეჯერების) საქმიანობის კანონიერება და ეფექტიანობა, ჩვენი კომპანია გთავაზობთ  მენეჯმენტისაუდიტის(აუდიტორულიშემოწმების)მომსახურებას( შეფასებისა და რეკომენდაციების თანხლებით);

  6. ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენის და ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის,ფინანსური ანგარიშგების(ბალანსის, ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშის, მოგება-ზარალის ანგარიშის)შედგენის მომსახურება;

  7. კვალიფიციური მომსახურება წართმეული  ქონების დაბრუნებასთან  დაკავშირებით;

  8. იურიდიული მომსახურება : იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება ; პირველადი დოკუმენტების შედგენა ; კონტრაქტის, შესაგებლისა და საჩივრის შედგენა ; წარმომადგენლობა სამივე ინსტანციის სასამართლოში (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით),კონტრაქტების ექსპერტიზა და კორექტირება

ზემოაღნიშნული მომსახურების მიწოდებისშესაძლებლობა არის როგორც  გრძელვადიანი(არანაკლებ ერთი წლის ვადითყოველთვიურიანაზღაურების პირობით), ასევე ერთჯერადიმომსახურების ხელშეკრულების ფორმატში.