ბინის გამქირავებელი მხოლოდ 5 %-ს გადაიხდის


           თუ ბინის მესაკუთრე საცხოვრებელ ფართს გააქირავებს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე, ბინის მესაკუთრის მიერ ამ საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი იბეგრება მხოლოდ 5%-ით,ნაცვლად ადრე დაწესებული 20%-ისა.

(იხ. საქ.საგადასახადო კოდექსის მუხლი 81,პუნქტი 2. ცვლილება შეტანილია 01.05.2015 წელს N 3581-11ს კანონით )