უზენაესმა სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა კომპანიის პარტნიორებისა და დირექტორის პირადი პასუხისმგებლობისსაკითხზე


საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა კომპანიის საგადასახადო ვალდებულებებისათვის კომპანიის პარტნიორებისა და დირექტორის პირადი პასუხისმგებლობის  თაობაზე (საქმე #ას-1307-1245-2014 და საქმე #ას-1158-1104-2014).

იხ.

http://www.supremecourt.ge/news/id/827