ქონება შპს-ს ერიცხება 2010 წლიდან,რომელსაც 2015 წლამდე არ უმუშავია.ქონების გადასახადის ვალდებულება აქვს შპს-ს?


დიახ,აქვს,თან ყოველ წელს, რადგან საგადასახადო კოდექსი არ ითვალისწინებს ეკონომიკურ საქმიანობაში არ მონაწილე ქონების გადასახადიდან გათავისუფლებას.ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკით განსაზღვრულია ქონების აქტიურ მდგომარეობაში ყოფნა და „დაძინებულ“ ქონებაზე გადასახადი უნდა გადაიხადოს შპს-მ.