რატომ უნდა მიმართოთ აუდიტორულ კომპანია ,,პრიმა აუდიტს“ საგადასახადო აუდიტორული შემოწმებისათვის(აუდიტი) ?


       დარწმუნდეთ  თქვენი კომპანიის მიერ შედგენილი ბუღალტრული და საგადასახადო ანგარიშგების მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისობაში, რომელიც მოგცემთ შესაძლებლობას  :

ა) თავიდან აიცილოთ საგადასახადო რისკები (ჯარიმების და საურავების  გადახდის ვალდებულებები) ;

ბ) თვითდაჯერებულად დაგეგმოთ თქვენი ბიზნესსაქმიანობა

გ) შეაფასოთ კომპანიის ფინანსური ბლოკის მენეჯერების კვალიფიკაცია და საქმიანობა, დ)მიიღოთ დამოუკიდებელი აუდიტორისაგან რეალური ინფორმაცია  თქვენს  კომპანიაში არსებული  რესურსების გამოყენებაზე , შიდა კონტროლის სისტემის ეფექტიანობაზე  და მიიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები ,განახორციელოთ ოპტიმიზაციის ღონისძიებები

ე)  აუდიტირებული  თქვენი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება  თამამად წარუდგინოთ ბიზნესის მესაკუთრეებს, პარტნიორებს, ბანკებს ,საგადასახადო ორგანოებს, პოტენციურ ინვესტორებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს

ასეთი მომსახურება მიღება ხომ თქვენი და თქვენი ბიზნესის სიმშვიდის უზრუნველყოფის,გაურკვევლობის ზონიდან გასვლის, სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველია.