ადამიანები უამრავ “კედელს” და ცოტა “ხიდს” აშენებენ(ისააკ ნიუტონი)


            აუდიტორული კომპანია პრიმა აუდიტს (მურად ნარსიასა  და სხვა პროფესიონალებისაგან შემდგარ მის გუნდს) აქვს შესაძლებლობა კომფორტულად და კვალიფიციურად, ერთი ოფისიდანმოგაწოდოთ კომპანიის უფლებამოსილებაში შემავალი მაღალი კვალიფიკაციის მომსახურება შემდეგი სახეებში :

  1. ქონების (მიწის ნაკვეთი, შენობა-ნაგებობები, დაზგა -დანადგარები, სატრანსპორტო საშუალებები, ბინა, წილი, ბიზნესის შეფასება)შეფასება პროფესიონალი სერთიფიცირებული შემფასებლების მიერ;

  2. ბიზნესის საგადასახადო აუდიტი ( საკუთარი ინიციატივით) და საკონსულტაციო მომსახურება საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების საკითხებზე;

  3. ბიზნესკომპანიის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი(აუდიტორული შემოწმება)

  4. დავების პროფესიული მომსახურება იმ  შემთხვევაში , თუ თქვენ ედავებით ან გედავებათ პარტნიორი, საგადასახადო ორგანო, სხვა სახელმწიფო ორგანო და სხვ.;

  5. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გსურთ გაარკვიოთ თქვენი ბიზნესის მენეჯმენტის (მენეჯერების) საქმიანობის კანონიერება და ეფექტიანობა, ჩვენი კომპანია გთავაზობთ  მენეჯმენტის აუდიტის(აუდიტორული შემოწმების)მომსახურებას( შეფასებისა და რეკომენდაციების თანხლებით);

  6. ბუღალტრული აღრიცხვის აღდგენის და ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების, მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის, ფინანსური ანგარიშგების(ბალანსის, ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანგარიშის, მოგება-ზარალის ანგარიშის)შედგენის მომსახურება;

  7. იურიდიული მომსახურება : იურიდიული საკონსულტაციო მომსახურება ; პირველადი დოკუმენტების შედგენა ; კონტრაქტის, შესაგებლისა და საჩივრის შედგენა ; წარმომადგენლობა სამივე ინსტანციის სასამართლოში (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით),კონტრაქტების ექსპერტიზა და კორექტირება

     ზემოაღნიშნული მომსახურებათა მიწოდების შესაძლებლობა არის როგორც  გრძელვადიანი (არანაკლებ ერთი წლის ვადით, ყოველთვიური ანაზღაურების პირობით), ასევე ერთჯერადი მომსახურების ხელშეკრულების ფორმატში.

       გთავაზობთ უფასო საბაზო (იგულისხმება დიალოგს თქვენთან ან თქვენი ბიზნესსტრუქტურის რწმუნებით აღჭურვილ პირთან  მომსახურების სახის და მეთოდიკის  დადგენისათვის) კონსულტაციას, რომლის პროცესშიც  გამოვავლენთ იმ პრობლემებს, რომლებიც თქვენ  ბიზნესში არსებობს და მოგცემთ რჩევებს როგორ მიიღოთ  ზემოთჩამოთვლილი მომსახურების ესაა თუ ის სახე, რომელთა მიღების  აუცილებლობა შესაძლოა უკვე წარმოშობილია . დარწმუნებული ვართ თქვენ არ დაუშვებთ თქვენი ბიზნესის ყოფნას მაღალი რისკის ზონაში .

უფასო საბაზო კონსულტაციის მისაღებად , ასევე დამატებითი  ინფორმაციისათვის  შეგიძლიათ  დაგვიკავშირდეთტელ.2-368 333, 5 99 940333 ან მოგვწეროთ მეილზეprimaaudit@gmail.com.

 გირჩევთ თქვენს ბიზნესს დიდ, მასშტაბურ ბევრკედელს“(კარჩაკეტილობის მიზნით) ნუ აუშენებთ,იფიქრეთ იმხიდების“(ურთიერთობისათვის)აშენებაზე, რომელიც წარმატებისა და ბედნიერების მომტანი იქნება თქვენთვის და თქვენი ბიზნესისათვის!!!

წარმატებებს გისურვებთ