გადასახადისაგან თავის არიდება დასჯადია?


       დიახ, გარდა ეკონომიკური ხასიათის სანქციებისა, მოქმედებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ნორმები. კერძოდ, იმის გამო, რომ საქართველის საგადასახადო კოდექსი 50 000 ლარზე მეტი თანხით გადასახადის შემცირებას თვლის გადასახადისაგან( დიდი ოდენობით) თავის არიდებად, წარმოიშვება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც(„სისხლის სამართლის კოდექსის“ მუხლი 218.„ გადასახადისაგანთავის არიდება“), რომლის მიხედვით:„დიდი ოდენობით გადასახადისათვის განზრახ თავის არიდება ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდეიგივექმედებაჩადენილიარაერთგზისგანსაკუთრებით დიდი ოდენობით)წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ –ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადითხუთიდან რვა წლამდე)

<==  უკან დაბრუნება