მომსახურება

427612_409643555777734_828609463_n (1)

ჩვენ გთავაზობთ მაღალი ხარისხის აუდიტორულ , საგადასახადო კონსალტინგის , ბუღალტრული აღრიცხვის და სხვა სახის ბიზნეს-საკონულტაციო მომსახურებას. ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

 

 • გასული პერიოდების საინიციატივო საგადასახადო აუდიტი 
 • გასული პერიოდების ალტერნატიული აუდიტი (B კატეგორია)
 • ფინანსური ანგარიშგების  საინიციატივო აუდიტი
 • მიმდინარე პერიოდის საგადასახადო დეკლარაციებისა და ფინანსური ანგარიშგების მონიტორინგი
 • კონსალტინგი საგადასახადო კანონმდებლობისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებზე
 • საგადასახადო დავის წარმოების პროცესში გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვა
 • საგადასახადო შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვა
 • უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება
 • ბიზნესის შეფასება
 • ბიზნეს პროექტების ექსპერტიზა
 • ბიზნეს გეგმების შედგენა და წარდგენის ორგანიზება
 • ბიზნესკონსულტაციები