ბუღალტრული აღრიცხვასაშემფასებლო მომსახურებამენეჯმენტის აუდიტი

ბუღალტრული აღრიცხვა

ინმეწარმეებისა და ბიზნესკომპანიების ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება აუთსორსინგის ფორმით;

Learn More

საშემფასებლო მომსახურება

უძრავი ქონების, მათ შორის სასოფლო და არასასოფლო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის შეფასება;

Learn More

მენეჯმენტის აუდიტი

ბიზნესკომპანიების მენეჯმენტის აუდიტი; საჯარო დაწესებულებების მენეჯმენტის აუდიტი; არასამთავრობო ორგანიზაციების მენეჯმენტის აუდიტი; ბიზნესპროექტების მენეჯმენტისა და პროექტის ეფექტიანობის აუდიტი.

Learn More